SOSYAL GÜVENLİK PRİM DESTEKLERİ

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

Bir önceki yıl sigortalı sayısının ortalamasına ilave istihdam edilen her bir çalışanın sigorta primleri ve vergileri devlet tarafından karşılanıyor.

İşe alınacak sigortalının şu şartları taşıması gerekiyor:

 • İşe alındıktan aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c bentleri kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması.
 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması.
 • 01/01/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında özel sektör işverenlerinde istihdam edilmeleri gerekmektedir. Bu tarihten önce ya da sonra işe başlama bildirimi verilmiş olanlar bu teşvikten yararlanamaz.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılmaları gerekmektedir.

Destek tutarı:

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanmaktadır.

 • İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin, sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412,00 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi devlet tarafından karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL – 2.151,45 TL arasındaki tutarlar)
 • Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi devlet tarafından karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL)

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde tavan ücrete kadar teşvik hesaplaması yapılırken diğer işyerlerinde asgari ücret üzerinden teşvik tutarı hesaplanır.

Destek süresi

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 01/01/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın ve kuruma kayıtlı engelli olması durumunda desek 18 ay olacaktır.  

Ek kurallar:

 • Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerinin belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
 • 01/01/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında 5510 sayılı kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işyerleri; 01/01/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden 3. Aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.
 • Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.
 • 2018 yılında yeni tescil edilen ve 2017 yılında bildirim yapmayan işverenler ilk bildirim yaptıkları ayı takip eden 3. Aydan itibaren teşvikten yararlanabilirler.

BİR SENDEN BİR BENDEN TEŞVİKİ

İmalat sektöründe faaliyet gösteren 2017 sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan işverenlerin ilave istihdam edecekleri 18-25 yaş grubundaki gençlerimizin ücret, prim ve vergilerini bir ay işveren bir ay devlet karşılamaktadır.

Sigortalı yönünden şartlar:

 • 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmaları,
 • 01/01/2018 ila 31/11/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • İşe alındıktan aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla 5510/4 a,b,c, bentleri kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması
 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
 • İşe giriş tarihi itibariyle işverenin birinci derece kan veya kayın hışmı ya da eşi olmaması gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

 • İmalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işverenine ait olması.
 • İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1-3 arasında olması.
 • Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması.
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde kuruma verilmesi,
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıların fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

Destek tutarı:

2018 yılı için asgari ücretli çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 2486,14’dir. İşyerlerinde 2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edecekleri belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için ücret, prim, ve vergi desteği sağlanacaktır.

 • Prim desteği; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında destek sağlanacaktır.(761,06 TL)
 • Ücret desteği; 53,44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (1.603,20 TL) destek sağlanacaktır.
 • Vergi desteği; maliye bakanlığı destek kapsamındaki gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.

Destek süresi:

Bu teşvik kapsamında sağlanacak destekler 2018 yılı Aralık ayı dönemi aşılmamak üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk adan başlamak üzere her 2. Ayda için yararlanılır.

 

 

Leave a Reply